Chromozoom logo

VOP

Všeobecné obchodní podmínky
Všeobecné obchodní podmínky platné od 01.05.2024

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.      Poskytovatelem a provozovatelem internetového obchodu je společnost GHC RESEARCH INSTITUTE s.r.o., se sídlem Krakovská 581/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 07052952, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 293816 (dále jen „Poskytovatel“).                                                       

1.2.      Kontaktní údaje Poskytovatele, adresa pro doručování: Krakovská 581/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, adresa elektronické pošty: info@ghcri.cz

1.3.1    Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) Poskytovatele upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytnutí služby (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Poskytovatelem a jinou fyzickou, popř. právnickou osobou prostřednictvím internetového obchodu Poskytovatele. Internetový obchod je Poskytovatelem provozován prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „Webové rozhraní obchodu“). 

1.3.2     Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. 

1.4.     Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky Poskytovatele umístěné na adrese http://www.chromozoom.cz (dále jen „Webová stránka“) a další související právní vztahy. Objednatelem je každý, kdo prostřednictvím internetového obchodu uzavře s Poskytovatelem smlouvu o poskytování služeb nabízených prostřednictvím internetového obchodu (dále jen „Objednatel“). Spotřebitelem je Objednatel, který uzavírá smlouvu o poskytování služeb s Poskytovatelem mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen „Spotřebitel“). Podnikatelem je Objednatel, který není Spotřebitelem. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (dále jen „Podnikatel“).

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Ceny zboží jsou/nejsou přizpůsobovány osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, a o způsobu a času dodání zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě, kdy prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu zboží na straně kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny dopravovaného zboží ve výši stanovené ve webovém rozhraní obchodu. V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy kupujícím, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle předchozí věty, právo kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a kupující je povinen dopravu zboží prodávajícímu uhradit. 

1.5.      Předmětem Smlouvy je kromě jiného závazek Poskytovatele poskytnout Objednatelem objednané služby poskytované Poskytovatelem a nabízené Poskytovatelem na Webové stránce (dále jen „Služby“). Služby jsou poskytovány příjemci Služby, kterým může být Objednatel anebo i osoba odlišná od Objednatele (dále jen „Příjemce“).           

1.6.      Službou se rozumí testování genetických predispozicí a testování střevního mikrobiomu nabízené na Webové stránce Poskytovatele, odborná analýza genetických informací a složení mikrobiomu a poskytnutí personalizovaných rad ohledně životního stylu a preventivní doporučení. Na webové stránce Poskytovatele jsou nabízeny i další Produkty, například doplňky stravy.

1.7.      Služby poskytované Poskytovatelem na základě Smlouvy tvoří jednak doručení sady testu DNA nebo mikrobiomu (dále jen „odběrová sada“ nebo „Zboží“) Objednateli, příp. Příjemci a jednak analýza, vyhodnocení a dodání výsledků DNA testu nebo testu mikrobiomu Příjemci.

1.8.     Služby jsou poskytovány výhradně pro informativní účely Příjemce a v žádném případě nepředstavují poskytování zdravotních služeb ani lékařských rad, nejsou klinickým laboratorním vyšetřením, ani diagnostickým genetickým vyšetřením, které by umožňovalo určení nebo posouzení klinicky a vědecky opodstatněného rizika stávajícího nebo budoucího onemocnění, neumožňují onemocnění či zdravotní potíže predikovat ani diagnostikovat s klinickou diagnostickou přesností; účelem není určení variant v lidském genomu. 

1.9.      Webová stránka obsahuje výčet Poskytovatelem nabízených Služeb a jejich obecný popis a účel.

1.10.   Objednatel může objednat poskytnutí obdobné služby u jakéhokoliv jiného poskytovatele služeb obdobných, objednávkou Služby Objednatel potvrzuje, že Objednávku učinil bez jakéhokoliv nátlaku. Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel je povinen poskytnout Objednateli před výkonem Služby srozumitelné informace o způsobu výkonu Služby, postupu a případných možných následcích. Musí mu být umožněno kladení doplňujících dotazů k poskytované Službě. Pokud informace neobdrží, je oprávněn výkon Služby odmítnout.                        

1.11.   Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.12.   Smlouva je tvořena Objednávkou Objednatele, akceptací Objednávky Poskytovatele a Obchodními podmínkami.

1.13.   Znění Obchodních podmínek může Poskytovatel jednostranně měnit či doplňovat, s tím, že změna Obchodních podmínek bude Objednateli oznámena jejich zveřejněním na Webové stránce alespoň 14 dnů před nabytím účinnosti jejich změny. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

1.14.   Objednatel odesláním Objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí, na což je upozorněn před dokončením a odesláním Objednávky.

1.15.   Objednatel bere na vědomí, že pro účely úpravy jeho vztahu k Poskytovateli se za účinné považují Obchodní podmínky ve znění platném a účinném v momentě odeslání Objednávky.          

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET  

2.1.     Na základě registrace Objednatele provedené na Webové stránce může Objednatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Objednatel provádět objednávání Služby (dále jen „Uživatelský účet“). Při registraci na Webové stránce Objednatel uvádí: uživatelské jméno (jméno a příjmení), e-mail, heslo, souhlas se zpracováním jím při registraci poskytnutých osobních údajů za účelem poskytnutí Služby a výsledků poskytnuté Služby, a případně se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatele, souhlas se zněním Obchodních podmínek. Úspěšná registrace je potvrzena Poskytovatelem potvrzující e-mailovou zprávou. Při objednávání Služby je Objednatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Objednatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Objednatel nese odpovědnost za uvedení jakéhokoliv nesprávného údaje. Údaje uvedené Objednatelem v Uživatelském účtu a při objednávání Služby jsou Poskytovatelem považovány za správné. 

2.2.     Webové rozhraní obchodu umožňuje Objednateli provádět objednávání Služby bez registrace, a to přímo z Webového rozhraní obchodu. Při objednávce Objednatel uvádí: jméno a příjmení, e-mail, tel. kontakt, dodací a fakturační údaje. Údaje Objednatele nezůstávají uloženy v databázi Poskytovatele s výjimkou fakturačních údajů (jméno, příjmení, bydliště), které budou spravovány výlučně za účelem účetní evidence Poskytovatele. Pokud Objednatel udělí výslovný souhlas s užitím jeho osobního údaje, adresy elektronické pošty, k zasílání obchodních sdělení Poskytovatele, bude v databázi Poskytovatele uložen i tento údaj k jeho užití za Objednatelem odsouhlaseným účelem. 

2.3.     V případě, že Příjemce je osobou odlišnou od Objednatele, je třeba, aby si i Příjemce vytvořil ve webové aplikaci Chromozoom, dostupné na app.chromozoom.cz/, samostatný Uživatelský účet. V souvislosti s tím se seznámí s těmito Obchodními podmínkami a svůj souhlas s nimi potvrdí v této aplikaci. Na základě toho se i na takového Příjemce přiměřeně vztahují následující ustanovení těchto Obchodních podmínek: odstavce 2.4., 2.5., 2.6., 2.8., 2.9., 3.10., 8.1. - 8.5., článek 10. a 11. 

2.4.     Příjemce má přístup k výsledkům genetických DNA testů a testu mikrobiomu prostřednictvím webové aplikace Chromozoom dle bodu 2.3. těchto Obchodních podmínek. Příjemce musí po vytvoření Uživatelského účtu následně ve svém Uživatelském účtu uvést unikátní identifikátor odběrové sady, který je uveden na kartičce uvnitř odběrové sady nebo se jedná o posledních 5 čísel čárového kódu odběrové sady. Bez uvedení tohoto unikátního identifikátoru odběrové sady v Uživatelském účtu Příjemce není Poskytovatel schopen přiřadit výsledky DNA testu nebo testu mikrobiomu ke konkrétnímu Příjemci, a tedy poskytnout Služby Příjemci. V takovém případě, tj. pokud Příjemce neuvede identifikátor odběrové sady ve svém Uživatelském účtu nejpozději do 6 měsíců ode dne odeslání Zboží Poskytovateli, nemá Objednatel nárok na vrácení peněžních prostředků a závazek Poskytovatele poskytnout Služby v souladu s těmito Obchodními podmínkami zaniká. 

2.5.     Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem Příjemce. Příjemce je povinen zabezpečit informace nezbytné k přístupu do jeho Uživatelského účtu tak, aby nedošlo ke zneužití těchto údajů, a dále nese odpovědnost za porušení této povinnosti anebo za jakékoliv zpřístupnění svého uživatelského jména a hesla třetí osobě. 

2.6.      Příjemce není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetí osobě. 

2.7.      Objednatel, je-li osobou odlišnou od Příjemce, není oprávněn požadovat poskytnutí a dodání výsledků genetických testů DNA nebo testu mikrobiomu Příjemce.

2.8.      Poskytovatel je oprávněn zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Příjemce svůj Uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Objednatel poruší jakoukoliv povinnost ze Smlouvy (včetně Obchodních podmínek, které jsou součástí Smlouvy), zejména opakovaně porušil povinnost dostavit se ve sjednaný čas na sjednané místo k poskytnutí objednané Služby anebo zaplatit sjednanou cenu Služby.

2.9.      Příjemce bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetí osoby.

 

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY       

3.1.     Veškerá prezentace Služby umístěná ve Webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Poskytovatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně této Služby. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije. 

3.2.     Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o Službách, laboratorních metodách, a to včetně cen za jednotlivé Služby. Ceny Služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, není-li uvedeno výslovně jinak, a všech souvisejících poplatků. Ceny Služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní obchodu. Objednatel bere na vědomí, že závazná výše ceny Služby je cena Služeb uvedená v momentě odeslání Objednávky. Tímto ustanovením není omezena možnost Poskytovatele uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek anebo se slevou v závislosti na konkrétních podmínkách Objednatele a akce Poskytovatele. 

3.3.      Pro objednání Služby vyplní Objednatel objednávkový formulář ve Webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář (dále jen „Objednávka“) obsahuje zejména:

 • informace o objednávané Službě (objednávaný typ Služby „vloží“ Objednatel do elektronického nákupního košíku Webového rozhraní obchodu),
 • při nákupu jednotlivých typů Služeb mohou být do košíku automaticky přidány navázané produkty (např. odběr krve) nutné pro provedení dané metody, pokud Objednatel vybere více laboratorních metod se stejným navázaným produktem, je tento produkt do košíku přidán vždy pouze jednou, 
 • po ukončení vkládání vybraných produktů do košíku má Objednatel možnost uplatnit slevové kupony, dárkové poukazy a přechází k vlastní Objednávce, při níž je dotázán na vložení fakturačních údajů,
 • pro registrovaného Objednatele jsou fakturační údaje při prvním nákupu uloženy k jeho účtu a při každé následující Objednávce předvyplněny s možností jejich aktualizace, 
 • informace o ceně a způsobu úhrady ceny Služby, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,
 • informace o případných dalších nákladech, 
 • po potvrzení je Objednávka uložena v systému k dalšímu zpracování a Objednateli je odeslán email s informací o potvrzení Objednávky, 
 • pokud je v rámci dokončení Objednávky úspěšně provedena i online platba přes platební bránu, je s tímto emailem zasílána i faktura,

3.4.     Před zasláním Objednávky je Objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Objednatel kliknutím na tlačítko „Dokončit a zaplatit“. Údaje uvedené v Objednávce jsou Poskytovatelem považovány za správné. Poskytovatel neprodleně po obdržení Objednávky tuto Objednávku potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Objednatele uvedenou ve Webovém rozhraní obchodu či v Objednávce (dále jen „Elektronická adresa Objednatele“). 

3.5.      Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství, výše ceny) požádat Objednatele o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6.      Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Objednatelem vzniká doručením potvrzení Objednávky (akceptací) Objednateli, tím je uzavřena Smlouva.

3.7.     Poskytovatel je oprávněn odmítnout jakoukoliv Objednávku Objednatele, který při plnění dřívějších Smluv opakovaně porušil podstatným způsobem sjednanou Smlouvu, zejména pokud opakovaně nenastoupil ve sjednaném čase a místě k poskytnutí služby anebo nezaplatil cenu. 

3.8.      Objednatel si dále vyhrazuje právo zrušit Objednávku, pokud má důvodné podezření, že Objednatel má v úmyslu poskytovat objednané Služby za úplatu dále třetím osobám.

3.9.      Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Objednatel ze svého.

3.10.  V případě, že Příjemce bude mít zájem o dodatečné poskytnutí jiného typu Služby, učiní Objednávku prostřednictvím Webového rozhrání obchodu. Pokud tak učiní do 6 měsíců ode dne, kdy byla poskytnuta předchozí Služba, Poskytovatel poskytne novou Službu na základě genetického materiálu poskytnutého Příjemcem v rámci předchozí Služby, tzn. že v takovém případě již není třeba, aby Příjemce zasílal Poskytovateli odebraný genetický materiál (Zboží) tak, jak je uvedeno v odst. 8.3. těchto Obchodních podmínek. 

 

4. CENA SLUŽBY, PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

4.1.      Cena Služeb je uvedena na Webové stránce Poskytovatele.

4.2.      Sazba daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) se u ceny Služeb řídí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

4.3.      Případné osvobození Služby od DPH a sazby DPH z ceny poskytnuté Služby se řídí platným a účinným zněním předpisů upravujících DPH.

4.4.      Cenu Služby může Objednatel uhradit Poskytovateli jedním z následujících způsobů:        

 • platbou online přes platební bránu pomocí platební karty.
 • Bezhotovostně převodem na účet Poskytovatele 1777716002/5500, vedený u Raiffeisenbank [BD2] 

4.5.      Případné slevy z ceny Služby poskytnuté Poskytovatelem Objednateli nelze vzájemně kombinovat.

4.6.     Poskytovatel vystaví ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Objednateli daňový doklad. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad vystaví Poskytovatel Objednateli po uhrazení ceny Služby a zašle jej v elektronické podobě na Elektronickou adresu Objednatele. 

4.7.      Služba bude Objednateli, respektive Příjemci dodána prostřednictvím dopravce v daném časovém období vymezeném na Webové stránce při učinění Objednávky.

4.8.     V případě, že si Příjemce Objednávku ve sjednaný čas od dopravce nepřevezme, je povinen samostatně si s dopravcem, příp. Poskytovatelem sjednat náhradní termín doručení Objednávky, a to na vlastní náklady. 

 

5. POSKYTNUTÍ SLUŽBY           

5.1.     Konkrétní termín poskytnutí Služby, resp. doručení odběrové sady, je generován automaticky při vytváření Objednávky; místo poskytnutí Služby, resp. doručení odběrové sady si pak volí Objednatel sám v rámci Objednávky.

5.2.     Poskytovatel si vyhrazuje právo na prodloužení dodací lhůty uvedené v potvrzení Objednávky v případě mimořádných událostí, problému s dodávkami od jeho dodavatelů nebo z jiných objektivních příčin. O prodloužení dodací lhůty bude Objednatel bez zbytečného odkladu informován telefonicky na telefonní číslo uvedené v Objednávce nebo na Elektronickou adresu Objednatele uvedenou v Objednávce. 

5.3.     Okamžik, kdy je Poskytovateli doručeno Zboží s odebraným vzorkem DNA nebo vzorkem stolice pro test mikrobiomu od Příjemce, se považuje za počátek poskytování Služby, a to vzhledem k tomu, že Poskytovatel po doručení Zboží začne odebraný vzorek Příjemce analyzovat a vyhodnocovat. 

5.4.     Okamžik, kdy Poskytovatel vzorek DNA nebo vzorek stolice pro test mikrobiomu zanalyzuje a příslušně vyhodnotí a tento výsledek nahraje do systému tak, aby došlo k přiřazení výsledku testu k danému Příjemci (viz 2.4.), se považuje za dodání Služby, a to bez ohledu na to, zda Příjemce postupuje dle odst. 2.4. těchto Obchodních podmínek.

5.5.     Lhůta šest týdnů na dodání výsledků se odvíjí od data doručení odběrové sady s odebraným kvalitním vzorkem Poskytovateli. Kvalitním vzorkem DNA se rozumí vzorek, který obsahuje dostatečné množství DNA potvrzené naší laboratoří (minimálně 5 ng/µl). Kvalita vzorku pro analýzu střevního mikrobiomu není posuzována.

 

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A MOŽNOST VRÁCENÍ ZBOŽÍ

6.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odstoupení od Smlouvy se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními Občanského zákoníku).

6.2.     Pokud je Objednatel Spotřebitelem, bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od Smlouvy, pokud byla Služba s jeho přechozím výslovným souhlasem poskytnuta před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy, tedy ve lhůtě 14 dnů od obdržení Zboží. Pokud byla Služba Objednateli, resp. Příjemci poskytnuta, souhlasil s jejím poskytnutím a nelze od Smlouvy odstoupit.

6.3.      Pokud Příjemce zašle Poskytovateli Zboží (viz 8.3.) před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy, tedy ve lhůtě 14 dnů od obdržení Zboží, Objednatel tím vyjadřuje svůj souhlas s poskytnutím Služby před uplynutím této lhůty a nemůže od Smlouvy odstoupit. 

6.4.      Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.2., má Objednatel, pokud je Spotřebitel, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne obdržení Zboží. Odstoupení od Smlouvy musí být Poskytovateli prokazatelně doručeno na adresu pro doručování (viz bod 8.9.). Doručením odstoupení od Smlouvy učiněného v souladu s tímto článkem se závazky plynoucí ze Smlouvy od počátku ruší. Odstoupení od Smlouvy musí být Poskytovateli alespoň odesláno ve lhůtě uvedené v první větě tohoto ustanovení. Uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musí Objednatel učinit vůči Poskytovateli formou jednostranného právního jednání, např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (viz bod 6.7.). 

6.5.      Odstoupí-li Objednatel oprávněně od Smlouvy, Poskytovatel je povinen vrátit mu všechny peněžní prostředky, které od něho na základě Smlouvy přijal.

6.6.      Poskytovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Objednateli dříve, než mu Objednatel Zboží předá nebo prokáže, že Zboží Poskytovateli odeslal. 

6.7.      V případě odstoupení od kupní smlouvy má spotřebitel nárok pouze na vrácení finančních prostředků za dopravné v nejnižší nabízené výši (v případě, že si zvolil dražší způsob dopravy).

6.8.     Pro vrácení plateb Objednateli je Poskytovatel povinen použít stejný platební prostředek, který Objednatel použil pro provedení platby (zaplacení objednávky), pokud nebude mezi stranami ujednáno jinak a nevzniknou tím další náklady. 

6.9.     Pro odstoupení od Smlouvy je Objednatel oprávněn použít vzorový formulář nebo kontaktovat Poskytovatele na e-mailové adrese: podpora@chromozoom.cz, kde budou s Poskytovatelem dohodnuty konkrétní kroky při vrácení Zboží Poskytovateli a peněžních prostředků Objednateli. 

6.10.   Objednatel je povinen Zboží vrátit Poskytovateli bez zbytečného odkladu, a to na adresu pro doručování uvedené v bodě 8.9. těchto VOP.

6.11.   Vrácené Zboží musí být nepoškozené, s původními štítky a ve stavu, v jakém Příjemce Zboží obdržel. Zboží musí být vráceno kompletní, tj. spolu s dodaným příslušenstvím a kompletní dokumentací.

6.12.   Vzhledem ke skutečnosti, že Zboží je dodáváno Příjemci v uzavřeném obalu z důvodu ochrany zdraví a hygieny, není možné odstoupit od Smlouvy v souladu s bodem 6.4. těchto Obchodních podmínek, pokud Příjemce jakýmkoliv způsobem narušil Obal.

6.13.   U DNA testu i u testu mikrobiomu se Obalem rozumí zatavený polyethylenový sáček, ve kterém je Zboží t.j. tuba s testovací štětičkou. U doplňků stravy se se rozumí narušení Obalu porušení uzávěru dózy.

6.14.  Objednatel nemůže od Smlouvy odstoupit poté, co již bylo započato s poskytováním Služby (viz 5.3.), tzn. po doručení Zboží zpět Poskytovateli za účelem analýzy a vyhodnocení DNA testu nebo testu mikrobiomu. O doplňků stravy není možné produkt vrátit, pokud došlo k porušení uzávěru dózy (viz bod 6.13). 

 

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA    

7.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními Občanského zákoníku).

7.2.      Poskytovatel odpovídá Objednateli za to, že jím poskytovaná Služba nemá vadu, zejména za to, že Služba:

 • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem deklarovaným Poskytovatelem, je vhodná k účelu, pro který ji Objednatel požaduje a s nímž Poskytovatel souhlasí a je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití,

 • je poskytována na náležité odborné úrovni,

 • její poskytnutí vyhovuje dalším požadavkům právních předpisů.

7.3.     Právo Objednatele z vadného plnění zakládá vada, kterou má Služba při přechodu nebezpečí škody na Objednatele (převzetí Služby), byť se projeví až později. Právo Objednatele založí i později vzniklá vada, kterou Poskytovatel způsobil porušením své povinnosti. 

7.4.      Objednatel nemůže odstoupit od Smlouvy ani požadovat dodání nové Služby, nemůže-li Službu (Zboží) vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí:

a)      došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady Služby,

b)      použil-li Objednatel Službu (Zboží) ještě před objevením vady,

c)      nezpůsobil-li Objednatel nemožnost vrácení Zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d)     prodal-li Objednatel Zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li Zboží při obvyklém použití. 

7.5.   Při vrácení Objednávky je nutné Zboží vždy dobře a vhodně zabalit, aby nedošlo k jeho poškození. Při poškození Zboží při přepravě zpět Poskytovateli nemusí být reklamace / odstoupení od Smlouvy uznáno v plné výši.

7.6.   Pokud má Objednatel právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud Poskytovatel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas. 

Pokud Objednatel není Spotřebitelem, odpovědnost za vady se řídí následujícími ustanoveními těchto Obchodních podmínek.

7.7.     Neoznámil-li Objednatel vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Objednatel mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let od poskytnutí Služby.

7.8.      Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, má Objednatel právo:

a)   na odstranění vady dodáním nové Služby bez vady nebo dodáním chybějící Služby,    

b)   odstranění vady opravou Služby,

c)   přiměřenou slevu z ceny Služby, nebo

d)   odstoupit od Smlouvy.          

Podstatné je takové porušení Smlouvy, o němž strana porušující Smlouvu již při uzavření Smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana Smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 

7.9.     Objednatel sdělí Poskytovateli, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Poskytovatele; to neplatí, žádal-li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Poskytovatel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Objednateli, že vady neodstraní, může Objednatel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny, nebo může od Smlouvy odstoupit. Nezvolí-li Objednatel své právo včas, má práva podle 7.7.               

7.10.      Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, má Objednatel právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z ceny. Dokud Objednatel neuplatní právo na slevu z ceny nebo neodstoupí od Smlouvy, může Poskytovatel dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Poskytovatel odstranit podle své volby opravou nebo dodáním nového Zboží; volba nesmí Objednateli způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li Poskytovatel vadu Zboží včas nebo vadu Zboží odmítne odstranit, může Objednatel požadovat slevu z ceny, anebo může od Smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Poskytovatele.

Pokud Objednatel je Spotřebitelem, odpovědnost za vady se řídí následujícími ustanoveními těchto Obchodních podmínek.

7.11.   Kupující může vytknout vadu, která se na Zboží projeví v době dvou let od převzetí.

7.12.   Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha Zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže Zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

7.13.   Má-li Zboží vadu, může Objednatel požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového Zboží bez vady nebo opravu Zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný.

7.14.   Objednatel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Smlouvy, pokud

a)       Poskytovatel vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s § 2170 odst. 1 a 2 Občanského zákoníku,

b)      se vada projeví opakovaně,

c)       je vada podstatným porušením Smlouvy, nebo

d)      je z prohlášení Poskytovatele nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Objednatele.

7.15.   Objednatel nemůže odstoupit od Smlouvy, je-li vada Zboží nevýznamná. Právo z vadného plnění Objednateli nenáleží, pokud vadu sám způsobil.

7.16.   Poskytovatel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku nedodržení návodu k použití.

7.17.   Při dodání nové Služby (Zboží) vrátí Objednatel Poskytovateli na jeho náklady Zboží původně dodané.

7.18.   Práva z vadného plnění anebo jakoukoliv stížnost uplatňuje Objednatel u Poskytovatele na adrese pro doručování: Krakovská 581/8, Nové Město, 110 00 Praha 1 nebo na e-mailové adrese podpora@chromozoom.cz. Uplatní-li Poskytovatel reklamaci písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis vady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. 

7.19.   Za okamžik uplatnění reklamace anebo stížnosti se považuje okamžik, kdy Poskytovatel obdržel od Objednatele písemnou reklamaci anebo stížnost.  

7.20.  Poskytovatel je povinen Objednateli, který je Spotřebitelem, vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy Objednatel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace Objednatel požaduje a kontaktní údaje Objednatele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. O vyřízení reklamace je Objednatel informován elektronicky, telefonicky nebo písemně, a to ve lhůtě do 30 dnů od jejího přijetí. Poskytovatel je povinen Objednateli, který je Spotřebitelem vydat potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI

8.1.      Příjemce se při odebírání vzorku DNA nebo odebírání stolice pro analýzu střevního mikrobiomu řídí pokyny přiloženými k Odběrové sadě.

8.2.     Pokud bylo Zboží řádně dodáno, avšak následně Objednatel či Příjemce toto Zboží ztratí nebo zničí (ztráta štětičky nebo její kontaminace), Poskytovatel zašle na základě žádosti Objednatele zdarma nové Zboží, avšak výlučně jednou. Pokud Poskytovatel tedy zaslal zdarma nové náhradní Zboží, Objednatel nemá nárok na zaslání náhradního Zboží dle tohoto ustanovení. Objednatel bere na vědomí, že v případě, že by on nebo Příjemce Zboží takto opětovně ztratil nebo zničil, nemá nárok na vrácení peněžních prostředků a závazek Poskytovatele poskytovat Objednateli Služby v souladu s těmito Obchodními podmínkami zaniká. 

8.3.     Poté, co si Příjemce odebere svůj vzorek DNA nebo vzorek stolice pro test mikrobiomu, vloží jej zpět do předplacené krabičky (Zboží) a tu odnese zpět na pobočku Zásilkovny, odkud bude odeslána Poskytovateli. Náklady spojené s doručením Zboží Poskytovateli jsou součástí ceny Služby. Příjemce tak učiní bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 2 (dvou) měsíců od obdržení Zboží (DNA test) nebo do 10 dní po odběru vzorku (test mikrobiomu). Pokud není Zboží s odebraným vzorkem doručeno Poskytovateli v uvedené lhůtě, Objednatel se tím vzdává práva na dodání Služby. V takovém případě Poskytovatel vrátí Objednateli na základě jeho písemné žádosti peněžní prostředky poměrně snížené o polovinu. 

8.4.      Pokud odebraný a odeslaný vzorek DNA Příjemce nevyhovuje potřebám analýzy DNA, Poskytovatel zašle Příjemci na své náklady novou Odběrovou sadu, avšak výlučně jednou. Pokud ani další vzorek DNA Příjemce nevyhovuje potřebám analýzy DNA, Objednatel nemá nárok na vrácení peněžních prostředků a závazek Poskytovatele poskytovat Objednateli Služby v souladu s těmito Obchodními podmínkami zaniká.

8.5.      Výsledky poskytnuté Služby je Poskytovatel oprávněn Příjemci poskytnout:                    

 • elektronicky prostřednictvím Uživatelského účtu Příjemce,  
 • v souboru ve formátu pdf opatřeném heslem. prostřednictvím elektronické zprávy zaslané na adresu elektronické pošty Příjemce; V tomto případě se Příjemce musí obrátit na klientskou podporu Poskytovatele.

8.6.     Objednatel bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící Webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízené Služby) jsou chráněny autorským právem. Objednatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Webové rozhraní obchodu. 

8.7.     Objednatel není oprávněn při využívání Webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků anebo klientů Poskytovatele a který je v souladu s jeho určením. 

8.8.      Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webové stránky nebo v důsledku užití Webové stránky v rozporu s jejich určením.       

8.9.     V případě nespokojenosti Objednatele s poskytnutou Službou anebo chováním pracovníka Poskytovatele je Objednatel oprávněn podat stížnost, a to elektronicky na adresu elektronické pošty Poskytovatele: podpora@chromozoom.cz nebo na adresu pro doručování: Krakovská 581/8, Nové Město, 110 00 Praha 1. Poskytovatel je mimo jiné povinen navrhnout Objednateli ústní projednání stížnosti, pokud je to s ohledem na její charakter vhodné, vyřídit stížnost do 30 dnů ode dne jejího obdržení; tuto lhůtu může v odůvodněných případech prodloužit o dalších 30 dnů, umožnit Objednateli nahlížet do stížnostního spisu a pořizovat z něj kopie a poskytnout na vyžádání včasnou a nutnou součinnost příslušnému správnímu orgánu při šetření stížnosti, pokud jím bude šetřena. Informaci o vyřízení stížnosti Objednatele zašle Poskytovatel na elektronickou adresu Objednatele, pokud z této byla zaslána, jinak na jinou adresu uvedenou pro doručování Objednatelem.

8.10.  Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Dozorový úřad“). Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

9. DALŠÍ SDĚLENÍ SPOTŘEBITELŮM PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

9.1.     Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v případě internetového a telefonického připojení dle podmínek operátora Objednatele, Poskytovatel si neúčtuje žádné další poplatky). 

9.2.      V případě sporu Objednatele, coby Spotřebitele, o právo plynoucí ze Smlouvy uzavřené s Poskytovatelem, které se mezi účastníky nepodaří vyřešit přímo, se může Objednatel obrátit na věcně příslušný subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, jimž je dle charakteru smluvních vztahů uzavíraných s Poskytovatelem je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) kde existuje platforma pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr . Stížnost může Objednatel uplatnit i u Dozorového úřadu dle čl. 8.10. 

9.3.      Poskytovatel není vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1820 odst. 1 písm. n) Občanského zákoníku.

9.4.      Uzavřená Smlouva bude uložena u Poskytovatele, přičemž Objednatel k této Smlouvě nebude mít přístup. Objednatel si však může individuálně uložit potvrzení Objednávky.

9.5.      Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

9.6.      Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření Smlouvy jsou uvedeny v Objednávce, jakož i v těchto Obchodních podmínkách.

9.7.      Chyby vzniklé při zadávání dat před podáním Objednávky je možné zjistit a opravit v souladu s těmito Obchodními podmínkami a platnými právními předpisy.

9.8.      Poskytovatel neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem jsou opakovaná plnění. V případě, že by k uzavření takové smlouvy došlo, nejkratší dobou, po kterou jsou strany zavázány, je jeden (1) měsíc.

 

10. DORUČENÍ

10.1.   Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Službou anebo Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena elektronickou poštou, poštou nebo osobně. Objednateli je doručováno na adresu elektronické pošty nebo na adresu pro doručování uvedenou v jeho Uživatelském účtu nebo předaných Osobních údajích. 

10.2.   Jakákoliv písemnost je doručena:             

 • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
 • v případě doručování osobně převzetím zásilky adresátem,
 • v případě doručování osobně též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít, i když zásilka nezůstane v dispozici této osoby, anebo desátým dnem po uložení zásilky u pošty, nevyzvedne-li si adresát zásilku do té doby.

 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1.   Pokud vztah související s užitím Webové stránky nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva Spotřebitele vyplývající z platných právních předpisů.

11.2.  Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy vyžadují písemnou formu, změny provedené v jiné formě jsou vyloučeny.

11.3.  Objednatel bere na vědomí a souhlasí, že obrázky u zboží použité v internetovém obchodě jsou jen ilustrační a nemusejí zcela odpovídat reálné skutečnosti. 

11.4.  Tyto Obchodní podmínky byly zpracovány v souladu s platnými českými právními předpisy, zejména se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a prováděcími předpisy k ochraně osobních údajů, a dále v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušeni směrnice 95/46/ ES. 

Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti od 15.5.2023

 

Disclaimer

Vyloučení odpovědnosti za použití výsledků testů v rozporu s jejich účelem a povahou: 

Přijetím těchto podmínek berete na vědomí a souhlasíte s tím, že testy nabízené a prodávané za těchto podmínek nejsou diagnostickými testy ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném a účinném znění.

Přijetím těchto podmínek dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že:

 • tyto testy nejsou prováděny pro zdravotní účely, nejsou zdravotní službou, nejsou klinickým laboratorním vyšetřením, ani diagnostickým genetickým vyšetřením, které by umožňovalo určení nebo posouzení klinicky a vědecky opodstatněného rizika stávajícího nebo budoucího onemocnění, neumožňují onemocnění či zdravotní potíže predikovat ani diagnostikovat s klinickou diagnostickou přesností

 • účelem těchto testů není určení variant v lidském genomu, které se podílejí nebo mohou podílet na rozvoji nemoci u Vás nebo Vašich potomků;

 • tyto testy používají metody a prostředky, které nejsou natolik přesné, a prediktivní síla těchto testů není taková, aby byl umožněn jakýkoliv klinicky či vědecky odůvodnitelný závěr o Vašem stávajícím nebo budoucím zdravotním stavu, zdravotních potížích a onemocněních, a nelze takový závěr na základě těchto testů určit ani přesně ani odhadem. 

Pokud máte jakékoliv odůvodněné obavy ze zdravotních potíží či podezření na rozvoj nemoci, doporučujeme Vám bez ohledu na provedení či neprovedení testů dle těchto podmínek obrátit se na svého lékaře a poradit se s ním o možném postupu.

Přijetím těchto podmínek dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že je vyloučena jakákoliv odpovědnost Poskytovatele těchto testů za použití těchto testů, jejich výsledků, doporučení a informací v nich, v rozporu s jejich účelem, zejména v rozporu s účelem stanoveným těmito podmínkami, účelem vyjádřeným v informacích a poučeních k jednotlivým testům, a že je vyloučena jakákoliv odpovědnost Poskytovatele za použití výsledků těchto testů za zdravotním účelem a k jakémukoliv rozhodnutí Vás jako zákazníka ve vztahu k Vašemu zdravotnímu stavu, zdravotním potížím nebo onemocněním, neboť za takovými účely nejsou tyto testy navrženy, nabízeny, poskytovány ani prováděny. 

O zdravotním stavu a doporučení lékaře:

Při využití personalizovaných doporučení vždy dbejte na svůj aktuální zdravotní stav a personalizovaná doporučení nevyužívejte v rozporu s pokyny a doporučeními Vašeho lékaře či Vám stanovenou léčbou či postupem při rekonvalescenci nebo rehabilitaci. Tento test nenahrazuje výživové, nutriční ani jiné poradenství, a vždy jednejte s ohledem na Vám diagnostikované zdravotní potíže a onemocnění, alergie, včetně potravinových, poruchy absorpce či tolerance k látkám obsaženým v potravinách či ve Vašem životním prostředí, a podobně. Nikdy neupřednostňujte personalizovaná doporučení tohoto testu před pokyny a doporučeními lékaře, zdravotníka nebo jiného specialisty na Váš zdravotní stav. Pokud je Vám personalizovaným doporučením v tomto testu doporučeno nějaké cvičení, neprovádějte jej, pokud Vám lékař nebo zdravotník takové cvičení nedoporučil. Pokud u Vás nastanou jakékoliv zdravotní potíže, obraťte se na svého lékaře a poraďte se s ním o Vašem zdravotním stavu a možném postupu odstranění Vašich potíží či léčení nemoci.

Poučení na závěr výsledků testů:

V souladu s přijatými Obchodními podmínkami Vám připomínáme, že

 • tento test není a nebyl prováděn pro zdravotní účely, není zdravotní službou, není diagnostickým testem, není klinickým ani genetickým laboratorním vyšetřením, prediktivním ani diagnostickým genetickým vyšetřením, které by umožňovalo určení nebo posouzení klinicky a vědecky opodstatněného rizika stávajícího nebo budoucího onemocnění, neumožňuje onemocnění či zdravotní potíže predikovat ani diagnostikovat; 

Pokud máte jakékoliv odůvodněné obavy ze zdravotních potíží či podezření na rozvoj nemoci, doporučujeme Vám bez ohledu na provedení či neprovedení testů dle těchto podmínek obrátit se na svého lékaře a poradit se s ním o možném postupu. Nedoporučujeme Vám na základě testů dle těchto podmínek činit jakékoliv rozhodnutí ve vztahu k Vašim zdravotním potížím nebo onemocněním.

V souladu s přijatými obchodními podmínkami Vám připomínáme, že je vyloučena jakákoliv odpovědnost Poskytovatele tohoto testu za použití tohoto testu, jeho výsledků, doporučení a informací v něm, v rozporu s jeho účelem, zejména v rozporu s účelem stanoveným obchodními podmínkami, účelem vyjádřeným v informacích a poučeních v tomto testu, a že je vyloučena jakákoliv odpovědnost Poskytovatele za použití výsledku tohoto za zdravotním účelem a k jakémukoliv rozhodnutí Vás jako zákazníka ve vztahu k Vašemu zdravotnímu stavu, zdravotním potížím nebo onemocněním, neboť za takovým účelem nebyl tento testy navržen, nabízen, poskytován ani prováděn.