Chromozoom logo

 

Poučení k výsledkům testu

 

V souladu s Vámi přijatými všeobecnými obchodními podmínkami společnosti GHC RESEARCH INSTITUTE s.r.o. (dále jen „VOP“), provozovatele internetového obchodu http://www.chromozoom.cz (dále jen „Poskytovatel“), opětovně zdůrazňujeme, že testy nabízené a prodávané za těchto podmínek nejsou diagnostickými testy ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném a účinném znění.

Tyto testy nejsou prováděny pro zdravotní účely, nejsou zdravotní službou, nejsou klinickým laboratorním vyšetřením, ani diagnostickým genetickým vyšetřením, které by umožňovalo určení nebo posouzení klinicky a vědecky opodstatněného rizika stávajícího nebo budoucího onemocnění, neumožňují onemocnění či zdravotní potíže predikovat ani diagnostikovat s klinickou diagnostickou přesností.

Účelem těchto testů není určení variant v lidském genomu, které se podílejí nebo mohou podílet na rozvoji nemoci u Vás nebo Vašich potomků.

Tyto testy používají metody a prostředky, které nejsou natolik přesné, a prediktivní síla těchto testů není taková, aby byl umožněn jakýkoliv klinicky či vědecky odůvodnitelný závěr o Vašem stávajícím nebo budoucím zdravotním stavu, zdravotních potížích a onemocněních, a nelze takový závěr na základě těchto testů určit ani přesně ani odhadem.

Pokud máte jakékoliv odůvodněné obavy ze zdravotních potíží či podezření na rozvoj nemoci, doporučujeme Vám bez ohledu na provedení či neprovedení testů dle těchto podmínek obrátit se na svého lékaře a poradit se s ním o možném postupu.

V souladu s Vámi přijatými VOP platí, že je vyloučena jakákoliv odpovědnost Poskytovatele těchto testů za použití těchto testů, jejich výsledků, doporučení a informací v nich, v rozporu s jejich účelem, zejména v rozporu s účelem stanoveným těmito podmínkami, účelem vyjádřeným v informacích a poučeních k jednotlivým testům, a že je vyloučena jakákoliv odpovědnost Poskytovatele za použití výsledků těchto testů za zdravotním účelem a k jakémukoliv rozhodnutí Vás jako zákazníka ve vztahu k Vašemu zdravotnímu stavu, zdravotním potížím nebo onemocněním, neboť za takovými účely nejsou tyto testy navrženy, nabízeny, poskytovány ani prováděny.

O zdravotním stavu a doporučení lékaře:

Při využití personalizovaných doporučení vždy dbejte na svůj aktuální zdravotní stav a personalizovaná doporučení nevyužívejte v rozporu s pokyny a doporučeními Vašeho lékaře či Vám stanovenou léčbou či postupem při rekonvalescenci nebo rehabilitaci. Tento test nenahrazuje výživové, nutriční ani jiné poradenství, a vždy jednejte s ohledem na Vám diagnostikované zdravotní potíže a onemocnění, alergie, včetně potravinových, poruchy absorpce či tolerance k látkám obsaženým v potravinách či ve Vašem životním prostředí, a podobně. Nikdy neupřednostňujte personalizovaná doporučení tohoto testu před pokyny a doporučeními lékaře, zdravotníka nebo jiného specialisty na Váš zdravotní stav. Pokud je Vám personalizovaným doporučením v tomto testu doporučeno nějaké cvičení, neprovádějte jej,

pokud Vám lékař nebo zdravotník takové cvičení nedoporučil. Pokud u Vás nastanou jakékoliv zdravotní potíže, obraťte se na svého lékaře a poraďte se s ním o Vašem zdravotním stavu a možném postupu odstranění Vašich potíží či léčení nemoci.

V souladu s přijatými VOP Vám připomínáme, že:

Tento test není a nebyl prováděn pro zdravotní účely, není zdravotní službou, není klinickým ani genetickým laboratorním vyšetřením, prediktivním ani diagnostickým genetickým vyšetřením, které by umožňovalo určení nebo posouzení klinicky a vědecky opodstatněného rizika stávajícího nebo budoucího onemocnění, neumožňuje onemocnění či zdravotní potíže predikovat ani diagnostikovat;

Pokud máte jakékoliv odůvodněné obavy ze zdravotních potíží či podezření na rozvoj nemoci, doporučujeme Vám bez ohledu na provedení či neprovedení testů dle těchto podmínek obrátit se na svého lékaře a poradit se s ním o možném postupu. Nedoporučujeme Vám na základě testů dle těchto podmínek činit jakékoliv rozhodnutí ve vztahu k Vašim zdravotním potížím nebo onemocněním.

Vyloučení odpovědnosti za použití výsledků testů v rozporu s jejich účelem a povahou:

Nakonec zdůrazňujeme, že je vyloučena jakákoliv odpovědnost Poskytovatele tohoto testu za použití tohoto testu, jeho výsledků, doporučení a informací v něm, v rozporu s jeho účelem, zejména v rozporu s účelem stanoveným obchodními podmínkami, účelem vyjádřeným v informacích a poučeních v tomto testu, a že je vyloučena jakákoliv odpovědnost Poskytovatele za použití výsledku tohoto za zdravotním účelem a k jakémukoliv rozhodnutí Vás jako zákazníka ve vztahu k Vašemu zdravotnímu stavu, zdravotním potížím nebo onemocněním, neboť za takovým účelem nebyl tento testy navržen, nabízen, poskytován ani prováděn.